Мода, модни тенденции, здраве, красота и лайфстайл списание и директория Fashion.bg

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС

НА FASHION.BG "НАЙ-СТИЛНИ АБИТУРИЕНТИ 2021"

I. Предмет на общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между "ФАШЪН.БГ" ООД, ЕИК 117536637, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7004, ул. "Плиска" № 52 (наричано по-долу "Дружество/то" или "Организатора/ът") и участниците в конкурса "Най-стилни абитуриенти 2020", организиран от Дружеството (наричан по-долу "Конкурса").

Чл. 2. (1) Настоящите Общи условия се прилагат по отношение на всички участници в Конкурса, като участник в Конкурса е всеки абитуриент, завършващ училище в годината на провеждане на Конкурса, който е приел изрично настоящите Общи условия и е изпратил своя/и снимка/и за участие в Конкурса. Участникът се задължава да спазва Общите условия. При придобиване на качеството на участник в Конкурса, между Дружеството и участника възниква договорно правоотношение, което се регулира от настоящите Общи условия.

(2) Дружеството публикува настоящите Общи условия на сайта abiturienti.fashion.bg, както и на Фейсбук страницата на Fashion.bg. Дружеството има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на всяка промяна Дружеството уведомява за измененията и допълненията всички участници в Конкурса чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта abiturienti.fashion.bg, както и на Фейсбук страницата на Fashion.bg, преди влизането им в сила.

(3) В срок до три дни от датата на публикуване на съответното изменение на Общите условия съгласно ал. 2, всеки участник, който е заявил участието си преди изменението, има право да възрази писмено пред Дружеството чрез съобщение, изпратено чрез Messenger на Фейсбук страницата на Fashion.bg. При подадено възражение съгласно предходното изречение, договорното правоотношение между съответния участник и Дружеството се прекратява, като се прекратява и участието на участника в Конкурса.

(4) В случай, че участникът не е навършил 18 години, снимката трябва да бъде изпратена със съгласието на негов родител, упражняващ родителските права, или попечител. Съгласието на родителя/попечителя се удостоверява с писмена декларация, копие от която следва да бъде изпратено на Дружеството чрез Messenger на Фейсбук страницата на Fashion.bg. Декларацията от родителя/попечителя следва да съдържа име и фамилия на лицето, даващо съгласието, както качеството му (родител или попечител) спрямо участника и следния текст: "В качеството си на родител/попечител на .................... (посочва се името на участника) давам съгласието си тя/той да участва в Конкурса на "ФАШЪН.БГ"ООД "Най-стилни абитуриенти 2021", като потвърждавам, че както тя/той, така и аз сме прочели и се съгласяваме с Общите условия за участие в Конкурса и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Конкурса". Дружеството не носи отговорност за автентичността на изпратената декларация.

II. Правила и изисквания по отношение на участниците. Начин за определяне на победителите. Отстъпване на права за използване на защитени обекти по ЗАПСП в полза на Дружеството

Чл. 3. (1) Конкурсът представлява съревнование между снимки на абитуриенти. При включването си в Конкурса всеки участник може бъде представен с до три абитуриентски снимки, които са направени в годината на участието му в Конкурса.

(2) Участниците предоставят снимките, с които ще участват в Конкурса, чрез съобщение на Фейсбук страницата на Fashion.bg. Впоследствие снимките, изпратени от участниците, се публикуват от редакцията на Организатора на Фейсбук страницата на Fashion.bg.

(3) Едновременно с изпращането на снимките, участникът изпраща и съобщение, съдържащо данните по чл. 17, ал.1 от настоящите Общи условия, както и текстa: "Потвърждавам, че прочетох и се съгласявам с Общите условия за участие в Конкурса на "ФАШЪН.БГ"ООД "Най-стилни абитуриенти 2021" и с Правилата за обработване и защита на личните данни на Конкурса."

(4) Потребителите/посетителите на Фейсбук страницата на Fashion.bg определят 10-те най-харесвани снимки на участнички и 10-те най-харесвани снимки на участници с харесвания (натискане на бутона "Like") под избраната от тях снимка на Фейсбук страницата на Fashion.bg. Ако някой от участниците е изпратил повече от една снимка, се взема предвид снимката, получила най-много харесвания (натискания на бутона "Like"). При равен брой харесвания на снимки на участници, които според вота на потребителите следва да бъдат класирани на 10-о място, до финалната фаза на Конкурса могат да бъдат допуснати повече от 10 участници. Редакцията на Организатора номинира още 20 снимки на различни участници.

(5) Избраните 40 снимки - 20 от потребителите и 20 от Организатора се обявяват на Фейсбук страницата на Fashion.bg и във www.fashion.bg и участват във финалната фаза на Конкурса, в която гласовете се нулират и всеки участник може да бъде представен само с една снимка. Започва ново гласуване.

(6) Победители в конкурса са 4 участници - двамата участници - момиче и момче, които имат най-много гласове след финалното гласуване и двама участници - момиче и момче, избрани от жури, подбрано от Организатора, измежду 40-те снимки, представени на финалната фаза.

(7) Датата, до която могат да се изпращат снимки за участие в Конкурса е 22 юни 2021. Победителите от първата фаза се обявяват на 23 юни. Край на гласуването и обявяване на финалните победители - 30 юни 2021, 12:00 часа.

Чл. 4. (1) Участниците се съгласяват доброволно да участват в Конкурса. За участието в Конкурса не се дължи каквото и да е възнаграждение или компенсация. Участниците приемат по своя воля всички трудности, рискове и неудобства, свързани с участието си в Конкурса и поемат за своя сметка всички разходи и разноски, свързани с участието си в Конкурса и изпълнението на задълженията по настоящите Общи условия.

(2) Участниците се съгласяват да спазват указанията на Дружеството във връзка с участието си в Конкурса и изпълнението на своите задължения по настоящите Общи условия. Дружеството определя самостоятелно правилата за избор на участниците, която печелят Конкурса. Решението за избор на участниците, които печелят конкурса, е окончателно и не подлежи на оспорване или преразглеждане.

Чл. 5. Всеки участник е длъжен да предостави верни и точни лични данни, информация и декларации (в случаите, когато такива се изискват) за участието си в Конкурса. В случай че предоставените лични данни, информация или декларации са неистински и/или участникът не спази която и да е от клаузите на настоящите Общи условия, Дружеството има право да го лиши/отстрани от участие в Конкурса и/или от каквато и да е награда в Конкурса, ако има такава.

Чл. 6. Организаторът може да прави публични изявления, обяснения и съобщения, каквито намери за добре относно изпълнението или неизпълнението на Общите условия от страна на участникът и/или на регламента и правилата на Конкурса.

Чл. 7. (1) Като част от условията за участие в Конкурса участникът публикува или предоставя за публикуване на сайта една или дев снимки, на които участникът е заснет/изобразен (по-долу "снимка/и").

(2) С приемането на настоящите Общи условия и с факта на изпращането/предоставянето на снимката, участникът се съгласява и отстъпва на Дружеството всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски права върху публикуваната снимка, както и изключителното право Дружеството да използва многократно снимката/материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

(3) Използването по смисъла на ал. 2 включва, без изброяването да е изчерпателно: публикуване, записване, възпроизвеждане, излъчване по безжичен път, разпространение, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване в Интернет (напр., интернет сайтове и социални мрежи), предлагането по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до снимките или до части от тях по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, внос и износ, съхранение в архива и базата данни на сайта, както и да преотстъпва правата за използване по настоящата алинея на трети лица.

(4) Поради естеството на използване на снимките авторът може да не бъде обозначаван при използването им.

(5) За използването на снимките по смисъла на този член и по какъвто и да е начин в Конкурса на участника не се дължи заплащане на възнаграждение. С участието си в Конкурса участникът получава възможност за популяризиране чрез сайта на Дружеството и Фейсбук страницата на Fashion.bg в рамките и при условията на Конкурса и настоящите Общи условия.

(6) Участникът се задължава, декларира и гарантира, че:

1. е автор на снимките или е получил от автора на снимките съгласие за публикуване на снимките на сайта и Фейсбук страницата за участието му в Конкурса съгласно настоящите Общи условия, както и че авторът на снимките е дал съгласието си за отстъпване в полза на Дружеството на правата по този член. Участникът се задължава да посочи на Дружеството автора на снимките, ако той е трето лице, различно от участника;

2. снимките не съдържат насилие, унижение на човешкото достойнство, не засягат по какъвто и да е начин личната неприкосновеност, неприкосновеността на личния или семейния живот на което и да е лице, не накърняват правата и доброто име на другиго;

3. снимките не нарушават права и законни интереси на друго лице, включително - авторски права;

4. снимките не съдържат обида на религиозна основа и не съдържат религиозна агитация;

5. снимките не са с порнографско съдържание;

6. снимките не подбуждат към ненавист въз основа на расов, полов, религиозен или национален признак и не съдържат каквато и да е форма на дискриминация;

7. снимките не застрашават физическото, умственото или моралното развитие на малолетни и непълнолетни;

8. снимките не съдържат рекламни материали или съобщения;

9. използването на снимките по смисъла на настоящите Общи условия, снимките и съдържанието им не нарушават действащото законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала или добрите нрави.

(7) В случай на нарушение на този член, участникът поема за своя сметка цялата отговорност и заплаща наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица, глоби и имуществени санкции, всякакви суми, които Дружеството може да бъде задължено или се съгласи да заплати като възнаграждение или обезщетение на трето лице, както и всички разноски и вреди, настъпили за Дружеството.

(9) Дружеството не е задължено да публикува на сайта или използва по какъвто и да е начин снимките, които не отговарят на посочените в ал.6 условия. Дружеството има право да премахне от сайта всяка снимка по своя преценка.

Чл. 8. (1) Участниците се съгласяват за периода на Конкурса и до една година след това да бъдат на разположение на Организатора и неговия екип за провеждането на Конкурса и за неговата публична реклама и всякакво друго популяризиране на Конкурса и неговите следващи издания (включително интернет сайтове, телевизионни, радио промоции, участия в различни предавания, интервюта и публикации в печатните, интернет и социални медии, мероприятия, включително и публични и т.н.).

Чл. 9. (1) Популяризирането на Конкурса и на участниците в него, включително на спечелилите участници, както и всяка реклама, промоция, публикация, предаване относно участието в Конкурса и самия Конкурс са изцяло под контрола на Дружеството и могат да бъдат извършвани само с предварителното изрично съгласие на Дружеството. Разпоредбата на настоящата алинея се прилага за изданието на Конкурса, в което участникът взима участие, както и за всички следващи издания на Конкурса, като важи безсрочно.

(2)  Спечелилите участници се задължават при участия в медии във връзка с Конкурса да посочват/споменават, че организатор на Конкурса е ФАШЪН.БГ.

(3) В случай на нарушение на предходните алинеи участникът поема за своя сметка цялата отговорност и всички вреди, настъпили за Дружеството.

Чл. 10. (1) Всички участия на участника в рекламни материали (включително рекламни клипове, спонсорски заставки и други рекламни форми), свързани по какъвто и да било начин с Конкурса или участието на участника в него, както и всички участия на участника като рекламно лице в образ, който може да бъде свързан с качеството му на абитуриент или участник в Конкурса, се договарят само след предварителното съгласие на Дружеството и с участието на Дружеството.

Чл. 11. С приемането на настоящите Общи условия участникът декларира, че не е налице договор или друго споразумение между него и трето лице или каквото и да е друго обстоятелство, което да препятства изпълнението на настоящите Общи условия и няма да поема задължения, които да възпрепятстват изпълнението им.

Чл. 12. Участниците се задължават да не увреждат доброто име на Дружеството.

Чл. 13. Участниците нямат право да възпрепятстват или спират по какъвто и да е начин провеждането на Конкурса, неговото популяризиране и рекламиране.

Чл. 14. (1) Участниците имат право да искат от Дружеството информация за Конкурса и условията за провеждането му.

(2) Участниците имат право да уведомяват Дружеството за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта или Фейсбук страницата на Fashion.bg (вкл. констатирани грешки, технически затруднения, нарушени права и др.) и други технически затруднения при участието им в Конкурса.

Чл. 15. (1) При ползването на сайта или Фейсбук страницата на Fashion.bg за целите на Конкурса участниците се задължават да не нарушават права и интереси на Дружеството и на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

(2) "Злонамерени действия" по смисъла на настоящите Общи условия са действия или бездействия, водещи до неправомерно използване или промяна на Фейсбук страницата "Конкурс за Най-стилни абитуриенти 2021" или сайта www.fashion.bg и/или на съдържанието на сайта или Фейсбук страницата. Злонамерени действия могат да бъдат, без изброяването да е изчерпателно, промяна на съдържанието, неправомерно добиване на информация, публикуване на материали на сайта, разрушаване на защита или злонамерено използване на слабости и недостатъци на системата (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви, функции и характеристики на софтуера на сайта (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, изпращане на нежелана поща, препълване на каналите, заобикаляне, повреждане или друго смущаване на нормалната работа на технически или софтуерни приложения и всякакви други действия, смущаващи нормалното функциониране на сайта и възможността на останалите потребители да ползват сайта или да фалшифицират гласуването, както и извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като нарушение по българското законодателство.

(3) Участниците се задължават да не извършват каквито и да е действия, които могат да доведат до манипулиране на гласуването или резултата от гласуването от Конкурса или да възпрепятстват неговото провеждане. При съмнения на Организатора за манипулиране на гласуването или резултата от гласуването, Организаторът има право да прекрати участието в Конкурса на участник, спрямо която има съмнения, както и да я лиши от всяка награда, спечелена от Конкурса.

Чл. 16. Участникът носи отговорност в случай на нарушаване на настоящите Общи условия и каквото и да е нарушаване на приложимото законодателство при използването на сайта или Фейсбук страницата и тяхното съдържание и при участието си в Конкурса и е длъжен да обезщети Дружеството за всички вреди - претърпени загуби и пропуснати ползи, резултат на нарушението, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения или възнаграждения на трети лица.

III. Защита на личните данни

Чл. 17. (1) С оглед на участието си в Конкурса, участникът предоставя на Организатора доброволно следните лични данни: а) данни за участника: име, фамилия, възраст, училище, което завършва, населено място, в което се намира училището, имейл адрес и наименование на Facebook профила на участника; б) данни на родители/попечители на участници под 18 годишна възраст: име и фамилия на лицето, даващо съгласието, както качеството му (родител или попечител) спрямо участника.

(2) Дружеството (с идентификационни данни съгласно чл. 1 от Общите условия) има качеството на администратор на посочените в ал. 1 на този член лични данни на участника.

(3) Посочените в ал. 1 лични данни ще бъдат обработвани (използвани) от Дружеството по начина, посочен в Правилата за обработване и защита на личните данни на участничките в Конкурса на "ФАШЪН.БГ"ООД "Най-стилни абитуриенти 2021".

Чл. 18. Предоставянето на личните данни се осъществява доброволно от участниците на основание на договорното правоотношение между Дружеството и участникът, регулирано от настоящите Общи условия. В случай че Дружеството не получи личните данни или част от тях, това може да доведе до невъзможност за участие в Конкурса на даден участник.

IV. Ограничаване на отговорността

Чл. 19. (1) Съдържанието на сайта www.fashion.bg и промените в него се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения на сайта, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(2) Доколкото е допустимо съгласно приложимите правила за използване на Фейсбук, съдържанието на Фейсбук страницата на Конкурса и промените в нея се определят изцяло по преценка на Дружеството. Дружеството има право да публикува информационни материали и търговски съобщения във Фейсбук страницата, включително и материали и търговски съобщения на трети лица, както и да асоциира търговски съобщения на трети лица и на Организатора с Конкурса.

(3) Правилата на Конкурса се определят изцяло по преценка на Дружеството.

Чл. 20. (1) Дружеството не носи отговорност за:

1. невъзможност за достъп до Интернет сайта www.fashion.bg и abiturienti.fashion.bg или нарушено функциониране на сайта, включително и по технически причини, в резултат на тестове от страна на Дружеството на техническите ресурси и софтуера, връзки, мрежи и други, както и всяка друга проверка или работа по сайта, насочена към подобряване или преработка на сайта и/или неговото съдържание;

2. функционирането на интернет мрежата и фейсбук страницата на Конкурса и свързаността с крайните устройства на потребителите и участничките;

3. евентуално наличие на "вируси" или други вредоносни последици от използването на сайта;

4. злонамерени действия на потребител, участник или трето лице;

5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на Дружеството, които могат да са: всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайтовете или Фейсбук страницата да се ползват необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайта, форсмажорно обстоятелство и др.

(2) Дружеството не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта или Фейсбук страницата.

(3) Дружеството не носи отговорност спрямо участниците и потребителите на сайта или Фейсбук страницата за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта www.fashion.bg или фейсбук страницата на Конкурса, или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение, загубване на материали или информация, достъпни чрез сайта или фейсбук страницата.

Чл. 21. Всеки участник има право да се откаже от участието си в Конкурса с писмено изявление, отправено до Дружеството. Отказът от участие, осъществен от участника, има действие занапред и не засяга законосъобразността на осъществените от Дружеството действия до датата на отказа.

V. Други

Чл. 22. В случай че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Чл. 23. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от приложението на настоящите Общи условия, включително относно тяхното тълкуване, недействителност, изпълнение ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град Русе.

Чл. 25. Настоящите Общи условия са изменени на 27.05.2021, в сила от 28.05.2021 г.

Абонамент

Абонирай се за новото в сайта

абонирай се   отпиши се

За сайта ¦ Реклама ¦ Добави сайт ¦ Условия за ползване ¦ Партньори ¦ За контакти

Онлайн магазин ¦ Дамски дрехи ¦ Рокли ¦ Дамски блузи ¦ Поли ¦ Дамски манта ¦ Дамски костюми ¦ Дамски панталони ¦ Спортни екипи